Vida VB331R Body Spray
Vida VB431 Flush Mount Body Spray