Vida Crystale Round Shower Base
36" x 36"
Vida Crystale Round Shower Base
40" x 40"
Vida Crystale Round Shower Base
42" x 42"